Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Rev Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-732), ul. Płk. Stanisława Dąbka 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000810312, NIP 6793191528 (dalej: „Rev Group”) oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług(i) przez Rev Group oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Podmiot zbierający dane osobowe

Podmiotem zbierającym dane osobowe jest Rev Group.

Rodzaje i cel wykorzystania danych

I. Rev Group zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych przez Rev Group danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu Rev Group informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych:

 1. dane wprowadzane przez użytkownika, w tym dane osobowe użytkownika – podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie określonych danych, w tym za jego zgodą danych osobowych. Rev Group przetwarza, w celu świadczenia usługi oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usługi, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe oraz udostępnia innym użytkownikom, w celu świadczenia usługi innym użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika dane osobowe. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami.
 2. dane dotyczące logowania – w celu logowania do usługi wykorzystywane mogą być następujące dane osobowe użytkownika: adres e-mail lub numer imię i nazwisko.
 3. dane zbierane automatycznie – Rev Group gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z systemem teleinformatycznym Rev Group w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach.
 4. komunikacja – w celu komunikacji z użytkownikami, Rev Group może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. Rev Group może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail lub numerze telefonu użytkownika, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z Rev Group za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji.
 5. cookie – Rev Group stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez Rev Group dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Rev Group do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
  1. Rev Group stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  2. Rev Group stosuje:
   1. „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
   2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,
   3. „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,
   4. „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
   5. „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.
  3. Rev Group gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek, może je jednak udostępniać osobom trzecim – aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym
  4. Rev Group informuje, że cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.
  5. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.
  7. Oprócz plików cookie, Rev Group używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie, z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane.
  8. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie – w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia – informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak powodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Usługi lub jej poszczególnych funkcjonalności.
 6. aplikacje osób trzecich – Rev Group umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. Informacje zbierane przez Rev Group po włączeniu aplikacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności osoby trzeciej.

II. Ponadto Rev Group może wykorzystywać gromadzone dane:

 1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonej usługi, jak również w celu jej doskonalenia;
 2. do tworzenia nowych usług;
 3. do ochrony praw Rev Group;
 4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Rev Group albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych przez Rev Group

I. Rev Group gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:

 1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Rev Group lub rozstrzyganiu sporów; lub
 2. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

II. Rev Group zastrzega jednak, że:

 1. dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których Rev Group wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. Rev Group dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 2. dane, inne niż dane osobowe, w tym pliki cookie, mogą zostać udostępnione osobom trzecim – aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym Rev Group;
 3. dane osobowe oraz dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego Rev Group następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko użytkownika.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Rev Group zapewnia użytkownikom przekazującym Rev Group dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1182), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminie świadczenia usługi przez Rev Group , przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Rev Group.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Rev Group stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Rev Group danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Rev Group dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Rev Group. Rev Group regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Rev Group współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Rev Group będzie informować.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności Rev Group prosi o kontakt pod adresem email [email protected].

Zaczynamy?

Wypełnij brief
 
Rev Group Sp. z o.o.

os. Dywizjonu 303 20A/5
31-872 Kraków
tel: 794 145 453
email: [email protected]
google partner google analytics certified